Đăng nhập tài khoản: 

Truy cập link https://order.vela.asia/#/login và điền thông tin cần đăng nhập

Tạo đơn thủ công

Bước 1: Vào menu chọn Đơn ký gửi

Bước 2: Nhán Tạo đơn ký gửi

Tại màn hình Tạo đơn ký gửi, khách hàng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Chọn Dịch vụ chuyển phát (có hai dịch vụ chuyển phát: đường biển/ đường hàng không)

Bước 2: Nhập thông tin Phí tạm tính

Bước 3: Nhấn Tạo đơn ký gửi để tạo đơn

Khách hàng vào Danh sách đơn ký gửi để kiểm tra đơn ký gửi vừa tạo. Đơn hàng tạo thành công sẽ có trạng thái Đã ký gửi như hình

Hướng dẫn cách quản lý đơn ký gửi

Để tìm kiếm đơn hàng, khách hàng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Vào menu chọn Đơn ký gửi, sau đó kéo xuống Danh sách ký gửi

Bước 2: Khách hàng điền các thông tin cần tìm kiếm tương ứng với thời gian tạo đơn

Bước 3: Nhấn Tìm kiếm

Để mở rộng tìm kiếm, khách hàng nhấn Mở rộng tìm kiếm (4)

Màn hình mở rộng sẽ hiển thị như giao diện như hình bên dưới