Đăng nhập tài khoản: 

Truy cập link https://pos.vela.asia/ và điền thông tin cần đăng nhập

Để quản lý đơn hàng, khách hàng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Khách hàng nhấn chọn Đơn hàng

Khách hàng có thể chọn một trong hai cách để đăng tải đơn hàng

Cách 1: Khách hàng Tạo đơn hàng thủ công

Bước 1: Nhấn Nhập đơn hàng

Bước 2: Nhấn Tạo đơn hàng thủ công

Bước 3: Điền các thông tin trong phần Tạo đơn hàng mới

Bước 4: Điền các thông tin trong phần Khách hàng

Bước 5: Khách hàng nhập Tổng giá trị (Chiết khấu, Tổng thanh toán)

Khách hàng có thể tìm kiếm sản phẩm theo tên sản phẩm, mã SKU (6)

Bước 7: Nhấn Tạo đơn hàng để tạo đơn hàng mới

Cách 2: Khách hàng Import tạo đơn hàng (có thể tạo đơn hàng loạt)

Bước 1: Nhấn Nhập đơn hàng

Bước 2: Nhấn Import tạo đơn hàng

Sau khi khách hàng nhấn Nhập đơn hàng, tiếp tục thao tác trên màn hình nhập đơn

Bước 1: Tải về file mẫu 

Bước 2: Chọn kho xuất

Bước 3: Kéo thả file (file mẫu đã tải về trong bước 2, khách hàng tự điền nội dung trong các trường thông tin đã được tạo sẵn trong file)

Bước 4: Nhấn Đồng ý để tạo đơn hàng

Quản lý trang danh sách đơn hàng:

Bước 1: Khách hàng nhấn vào mục Đơn hàng

Bước 2: Nhập và chọn các thông tin trong phần Quản lý đơn hàng để tìm kiếm đơn

Bước 3: Nhấn Tìm kiếm

Khách hàng có thế xuất file Danh sách đơn hàng (4)