Đăng nhập tài khoản: 

Truy cập link https://pos.vela.asia/ và điền thông tin cần đăng nhập

Tạo sản phẩm tồn kho:

Bước 1: Khách hàng nhấn vào mục Quản lý kho, sau đó chọn mục Tồn kho

Để tạo mới sản phẩm có hai trường hợp:

Trường hợp 1: Đối với sản phẩm mới chưa có thông tin trên hệ thống POS VELA

Bước 1: Chọn Tạo sản phẩm để tạo sản phẩm thủ công

Bước 2: Nhập thông tin cần thiết để tạo sản phẩm (các trường có dấu sao là bắt buộc)

Bước 3: Tải hình ảnh sản phẩm

Bước 4: Nhấn Lưu sản phẩm để tạo sản phẩm

Tạo sản phẩm combo:

Bước 1: Khách hàng nhấn vào mục Quản lý kho, sau đó chọn mục Tồn kho

Bước 2: Chọn dấu 3 chấm, chọn Tạo sản phẩm combo

Tại màn hình Tạo sản phẩm, khách hàng thao tác các bước sau:

Bước 1: Nhập thông tin sản phẩm

Bước 2: Tải hình ảnh sản phẩm

Bước 3: Nhấn Thêm SKU, sau đó màn hình Thêm sản phẩm sẽ hiển thị các sản phẩm có mã SKU

Bước 4: Nhấn Hoàn thành

Bước 5: Nhấn lưu sản phẩm

Quản lý trang danh sách tồn kho:

Bước 1: Khách hàng nhấn vào mục Quản lý kho, sau đó chọn mục Tồn kho

Trang Tồn kho có bộ lọc theo điều kiện, khách hàng có thể tìm kiếm sản phẩm theo: Mã SKU, Tên sản phẩm, Thời gian tạo, Kho (2)

Bước 3: Nhấn Tìm kiếm để tìm kiếm sản phẩm theo bộ lọc

Khách hàng có thể chọn xem các sản phẩm tương ứng với các trạng thái (4) hoặc chọn xem Danh sách sản phẩm/ Danh sách SKU Combo (5)

Khách hàng có thể xuất báo cáo Xuất – Nhập – Tồn kho (6) hoặc Xuất danh sách sản phẩm (7)