Đăng nhập tài khoản: 

Truy cập link https://order.vela.asia/#/login và điền thông tin cần đăng nhập

Khiếu nại nếu phát sinh sai lỗi:

  • Cách 1: Tạo Khiếu nại trực tiếp trên đơn hàng dành cho đơn ký gửi

Bước 1: Vào menu, chọn đơn ký gửi trong Danh sách đơn ký gửi

Bước 2: Mở đơn hàng ký gửi cần tạo Khiếu nại

Bước 3: Vào tab Khiếu nại

Bước 4: Chọn tạo Khiếu nại

Bước 5: Chọn lý do Khiếu nại (bắt buộc chọn)

Bước 6: Mô tả nội dung Khiếu nại (bắt buộc nhập nếu chọn lý do Khác)

Bước 7: Chọn phương án xử lý (bắt buộc chọn)

Bước 8: Up ảnh khiếu nại (tải ảnh đúng định dạng hoặc có dung lượng lớn hơn 10Mb)

Bước 9: Bấm tạo Khiếu nại

  • Cách 2: Tạo khiếu nại từ giao diện hệ thống cho đơn hàng

Bước 1: Vào menu, chọn Khiếu nại

Bước 2: Chọn tạo Khiếu nại

Bước 3: Nhập mã đơn hàng cần Khiếu nại

Bước 4: Chọn lý do Khiếu nại (bắt buộc chọn)

Bước 5: Mô tả nội dung Khiếu nại

Bước 6: Chọn phương án xử lý (bắt buộc chọn)

Bước 7: Up ảnh khiếu nại

Bước 8: Bấm tạo khiếu nại

Tạo khiếu nại thành công, hệ thống sẽ gửi thông báo và chuyển hướng sang trang chi tiết khiếu nại